Khamis, 1 November 2012

Tajuk : Bahagi


-RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(Tanpa LINUS)
Matapelajaran&Kelas : Matematik&TahunDuaMaju
Tema/Tajuk : Bahagi
Masa : 1 jam
Standard Kandungan : 5.1 Menulisayatmatematikbagioperasibahagi
Standard Pembelajaran :Padaakhirpengajarandanpembelajaran, muriddapat :
(i)Mengelaskankepadakumpulandua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluhdanempat-empatdenganmenyatakankumpulan yang diperlolehdenganmenggunakan:
(a) objek,
(b) gambar
(c) garisnombor.
Aktiviti P&P:
1. Muridmembilangjumlahgulidalambekas.
2. Muridmembuatpengelasanmengikutwarna.
3. Guru membimbingmuriduntukmenulisayatmatematik (operasibahagi)
4. Muridmemerhatikangambar yang diberi.
5. Muridmengelaskangambarmengikutkumpulandenganmembuatbulatan(CTH:dua-dua)
6. Langkahketigaakandiulangi.
7. Muridmemerhatikangarisnombor yang dilukis.
8. Muridmembilangdua-duapadagarisnombor.
9. Langkahketigaakandiulangi.
10. Muridmenjawabsoalan di dalamlembarankerja.
Nilaimurni :
Bekerjasama, tolong -menolongdanyakindiri
Bahan Bantu Belajar:
Guli, kadgambar, garisnombordanlembarankerja
Penilaian P&P :
Penilaianmelaluipemerhatiansemasap&p.
Refleksi:
5 daripada 36 murid yang belummencapaiobjektifpembelajaranakandibimbingdalamkelasakandatang.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(Program LINUS)
Matapelajaran&Kelas : Matematik&TahunDuaMaju
Tema/Tajuk : Bahagi
Masa : 1 jam
Standard Kandungan :5.1 Menulisayatmatematikbagioperasibahagi
Standard Pembelajaran :Padaakhirpengajarandanpembelajaran, muriddapat
(i)Mengelaskankepadakumpulandua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluhdanempat-empatdenganmenyatakankumpulan yang diperlolehdenganmenggunakan:
(a) objek
Aktiviti P&P:
1. Muridmembilangjumlahgulidalambekas.
2. Muridmembuatpengelasanmengikutkumpulan.(CTH:dua-dua)
3. Langkah 1 dan 2 akandiulangidenganmenggunakanobjek lain
• Klipkertas
• Manik
• Bongkah
• Warnapensil
4. Guru membimbingmuriduntukmenulisayatmatematik.
5. Muridmembuatlatihandalammodul.
Nilaimurni :
Bekerjasama, tolong -menolongdanyakindiri
Bahan Bantu Belajar:
Guli,klipkertas, manik, bongkah, warnapensildanmodul Linus
Penilaian P&P :
Penilaianmelaluipemerhatiansemasap&p.
Refleksi:
2 muriddaripada 5 yang belummencapaiobjektifpembelajaranakandibimbingdalamkelasakandatang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan